Zniesienie zakazu cesji w transakcjach handlowych coraz bliżej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach prac nad aktualizacją przepisów antyzatorowych przygotowało projekt nowelizacji, który przewiduje m.in. nieważność zastrzeżenia umownego zakazującego wierzycielowi zbywania wierzytelności wynikających z transakcji handlowych.[1] Jeżeli proponowana zmiana dotycząca przenoszenia wierzytelności wejdzie w życie, będzie to przełom m.in. dla branży faktoringowej.

Treść proponowanych zmian

Projekt przewiduje dodanie do ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Ustawa”) art. 9a w następującym brzmieniu:

Art. 9a. W transakcjach handlowych – z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym – zastrzeżenie umowne zakazujące wierzycielowi zbywania wierzytelności, o którym mowa w art. 509 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jest nieważne.”.

Jak wynika z treści zacytowanego przepisu, delegalizacja umownych zakazów cesji w założeniu znajdzie zastosowanie przede wszystkim do umów o odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. Podkreślić należy, iż proponowana regulacja nie obejmie umów zawieranych pomiędzy konsumentami, ani umów zawieranych przez przedsiębiorców z konsumentami, w których klauzule umowne zakazujące cesji wierzytelności będą mogły być zastrzegane na dotychczasowych zasadach.

Projekt przewiduje, że ustawa nowelizująca wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, przy czym do transakcji handlowych zawartych przed tą datą zastosowanie znajdować mają przepisy dotychczasowe.

Ocena projektowanych przepisów

Ułatwienie dokonywania obrotu wierzytelnościami handlowymi jest kierunkiem pożądanym. Obecnie obowiązujące w tym zakresie regulacje nie odpowiadają bowiem potrzebom rynkowym. Brzmienie projektowanych przepisów budzi jednak pewne wątpliwości.

Zakaz cesji a zgoda na cesję

Krytycznie należy ocenić w szczególności, że w art. 9a Ustawy jest mowa wyłącznie o zastrzeżeniach umownych zakazujących cesji wierzytelności. Projektowany przepis nie uwzględnia natomiast innych powszechnie stosowanych w praktyce klauzul ograniczających zbywalność wierzytelność. Daje to podstawy do twierdzenia, że nawet w razie przyjęcia ustawy nowelizującej, w transakcjach handlowych nadal możliwe byłoby m.in. zastrzeganie postanowień uzależniających dopuszczalność cesji od zgody dłużnika. W konsekwencji dla znacznej części przedsiębiorców możliwość swobodnego korzystania z faktoringu w dalszym ciągu byłaby mocno ograniczona, co istotnie osłabiałoby znaczenie planowanych zmian w kontekście poprawy płynności finansowej uczestników obrotu i przeciwdziałania zatorom płatniczym.

Pożądane byłoby zatem rozszerzenie zakresu zastosowania sankcji nieważności przewidzianej w art. 9a Ustawy na inne klauzule ograniczające obrót wierzytelnościami, w tym w szczególności na klauzule wymagające uzyskania zgody dłużnika na cesję.

Przepisy intertemporalne

Z punktu widzenia realizacji celu nowelizacji, pewne wątpliwości budzi również przyjęte w projekcie założenie obowiązywania rygoru nieważności klauzul o zakazie cesji wyłącznie do transakcji handlowych zawartych po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej. Może ono generować problemy praktyczne w odniesieniu do umów, które zostały wprawdzie zawarte przed dniem wejścia życie nowych regulacji, ale w drodze aneksu zostały przez strony istotnie zmienione po tej dacie. Wydaje się, że co najmniej w przypadku zmian w zakresie przedmiotu umowy lub wydłużenia okresu jej trwania, dokonywanych po dacie wejścia w życie ustawy nowelizującej, zawarcie aneksu powinno być traktowane jako równoznaczne z zawarciem nowej transakcji handlowej. W związku z tym uzasadnione byłoby, aby począwszy od wejścia w życie takiego aneksu, do zmienionej nim transakcji handlowej zastosowanie znajdowała przewidziana w art. 9a Ustawy sankcja nieważności klauzul o zakazie cesji. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w treści projektowanych przepisów.

Problematyczna w tym kontekście może być także kwestia zastosowania nowych przepisów do umów wykonawczych i zamówień z okresu po nowelizacji, ale realizowanych w ramach umów ramowych zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów. Warto byłoby wyeliminować potencjalne wątpliwości co do skuteczności klauzul o zakazie cesji zamieszczonych w takich umowach ramowych w odniesieniu do transakcji handlowych realizowanych na podstawie umów wykonawczych zawieranych w okresie obowiązywania nowych regulacji oraz składanych wówczas zamówień handlowych. Zasadne wydaje się doprecyzowanie w tym zakresie projektowanych przepisów. Mogłoby to nastąpić poprzez jednoznaczne wskazanie, że decydująca dla zastosowania nowych regulacji nie jest data zawarcia umowy ramowej, lecz data zawarcia umowy wykonawczej lub złożenia zamówienia.

Zbywalność wierzytelności niepieniężnych

Zbyt daleko idące wydaje się ponadto objęcie generalnym zakazem umownego wyłączania zbywalności nie tylko wierzytelności pieniężnych, ale także wierzytelności niepieniężnych.  W odniesieniu do wierzytelności o charakterze niepieniężnym osoba wierzyciela może mieć dla dłużnika istotne znaczenie chociażby w kontekście miejsca, w którym powinien świadczyć umówione usługi lub dostarczyć uzgodnione towary. Dlatego w zakresie dotyczącym wierzytelności niepieniężnych, zasadne wydaje się pozostawienie dłużnikowi możliwości skutecznego zastrzeżenia w umowie zakazu cesji lub wymogu uzyskania jego zgody na zbycie wierzytelności.

Wskazane byłoby zatem jednoznaczne wyłączenie wierzytelności niepieniężnych z zakresu zastosowania projektowanego art. 9a Ustawy.

Z pełną treścią projektu oraz uzasadnieniem można zapoznać się pod linkiem:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12357505/katalog/12860479#12860479

Autor: Joanna Olechowska – Pucułek

E-mail: joanna.olechowska@lawspective.pl


[1] Projekt został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w dniu 10 marca 2022 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]

Depozyty Rosjan w europejskich bankach: jak ustalić limit z nowego rozporządzenia UE?

Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku uruchomił szereg sankcji finansowych nałożonych na agresora przez organy Unii Europejskiej. Nazajutrz po agresji Rosji ustawodawca wspólnotowy wprowadził m.in. zakaz przyjmowania jakichkolwiek depozytów od nierezydentów będących obywatelami rosyjskimi lub osobami fizycznymi zamieszkałymi w Rosji lub osobami prawnymi (podmiotami, organami) z siedzibą w Rosji, jeżeli łączna wartość depozytów danej jednostki przypadająca na konkretny europejski bank przekracza 100 000 EUR.

Powyższe zastrzeżenie oznacza przy tym, że sankcjonowany podmiot rosyjski, posiadając rachunki w kilku bankach, może zdeponować w nich wielokrotność kwoty 100.000 EUR.

Wątpliwości w obliczaniu limitów

W ciągu kilku tygodni stosowania w praktyce znowelizowanego Rozporządzenia, dało się zauważyć istotne rozbieżności interpretacyjne na gruncie metodologii  obliczania limitu depozytów w przypadku rachunków mających dodatnie saldo w dniu wejścia w życie omawianej sankcji (26 lutego 2022 r.). Wydaje się, że dokonując oceny tej regulacji należy przede wszystkim mieć na uwadze wykładnię celowościową przepisów unijnych, a co za tym idzie oceniać je przez pryzmat możliwie dotkliwych skutków, jakie powinny nieść za sobą nakładane sankcje.

W związku z powyższym limit wynoszący 100.000 EUR należy liczyć uwzględniając sumę środków zdeponowanych na rachunku na dzień wejścia w życie sankcji oraz środków, które wpłynęły na rachunek po tej dacie. Ograniczenie to powinno obowiązywać przez cały okres obowiązywania sankcji. Oznacza to, że wypłata dokonana z rachunku po 26 lutego 2022 r. nie powinna na nowo „uwalniać” ww. limitu. Przykładowo, jeśli dany podmiot w dniu wejścia w życie sankcji miał na rachunku 60.000 EUR po czym wypłacił z niego 20.000 EUR, to maksymalna ilość środków jaką może nadal zdeponować w europejskim banku powinna wynosić 40.000 EUR, a nie kolejne 60.000 EUR.

Odstępstwa od nowego zakazu

Wyjątki od ograniczeń wskazanych w Rozporządzeniu są następujące:

– zakazy nie dotyczą depozytów, które są niezbędne do niezakazanego transgranicznego handlu towarami i usługami między Unią a Rosją,

– ograniczenia nie działają w odniesieniu do Rosjan mających obywatelstwo państwa członkowskiego, państwa EOG lub Szwajcarii, a także posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w UE.

Ponadto właściwe organy (w Polsce Ministerstwo Spraw Zagranicznych) mogą zezwolić na przyjęcie depozytu wyższego niż 100.000 EUR, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu jest m. in.:

– niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb sankcjonowanych podmiotów oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu,

– przeznaczone na pokrycie uzasadnionych kosztów usług prawnych,

– niezbędne do oficjalnych celów misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej.

Mając na uwadze, mimo wszystko znaczną kwotę omawianego limitu, szczególnie pierwsze z wymienionych odstępstw wydaje się niepotrzebne i bardzo trudne do precyzyjnego zweryfikowania.

Żadnych wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco

Instytucje finansowe, każdorazowo oceniając nieoczywiste przypadki, powinny zatem przede wszystkim kierować się naczelną zasadą prawną, zgodnie z którą żadnych wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco. Jeśli zatem omawiane sankcje mają rzeczywiście istotnie utrudnić funkcjonowanie podmiotom choćby pośrednio mogącym finansować prowojenną politykę rosyjskiego agresora, należy je stosować z daleko idącą surowością oraz konsekwencją.

Autor: Jakub Kowalczyk – radca prawny

E-mail: jakub.kowalczyk@lawspective.pl


Źródło: Rozporządzenia Rady UE 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]