AI Act wspiera ważne wartości społeczne

AI Act to krok w kierunku stworzenia odpowiedzialnego i etycznego środowiska dla rozwoju sztucznej inteligencji w Europie. Jego wpływ wykracza poza sferę biznesu, dotykając również kwestii społecznych, takich jak ochrona prywatności, bezpieczeństwo publiczne oraz równość. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o AI ACT – zapraszamy na nasz bezpłatny webinar „Jak wdrożyć AI ACT krok po kroku”, który odbędzie się już 13 czerwca o godz. 10:00!

AI Act odwołuje się do kilku kluczowych wartości europejskich, które mają na celu zapewnienie, że rozwój i wdrażanie technologii sztucznej inteligencji (AI) są zgodne z zasadami etycznymi i prawami człowieka. Oto główne wartości, na których opiera się AI Act.

Poszanowanie praw człowieka

AI Act kładzie duży nacisk na ochronę praw człowieka. Technologie AI muszą być projektowane i wykorzystywane w sposób, który nie narusza podstawowych praw i wolności obywateli, takich jak prawo do prywatności, wolności słowa czy prawo do niedyskryminacji.

Etyka

Regulacja podkreśla znaczenie etycznego podejścia do AI. Obejmuje to przejrzystość w działaniu systemów AI, odpowiedzialność za ich decyzje oraz zapobieganie wykorzystaniu AI do działań niezgodnych z zasadami moralnymi, takich jak manipulacja informacjami czy profilowanie rasowe.

Równość i niedyskryminacja

AI Act stawia sobie za cel zapewnienie, że systemy AI są wolne od uprzedzeń i nie dyskryminują żadnej grupy społecznej. Algorytmy muszą być projektowane i testowane tak, aby unikać wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną czy inne cechy.

Prywatność

Ochrona danych osobowych i prywatności jest jednym z głównych priorytetów AI Act. Technologie AI powinny gwarantować, że dane użytkowników są zbierane, przechowywane i przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak RODO.

Przejrzystość

AI Act wymaga, aby technologie AI były transparentne. Użytkownicy muszą być informowani, kiedy mają do czynienia z systemem AI oraz muszą mieć dostęp do informacji na temat tego, jak działają te systemy i jakie dane są wykorzystywane do ich działania.

Bezpieczeństwo

Regulacje dotyczące AI mają na celu zapewnienie, że technologie te są bezpieczne dla użytkowników. Obejmuje to rygorystyczne testy i oceny ryzyka dla systemów wysokiego ryzyka, takich jak te stosowane w medycynie, transporcie czy innych krytycznych sektorach.

Odpowiedzialność

AI Act wprowadza mechanizmy odpowiedzialności za działania systemów AI. Firmy i organizacje korzystające z technologii AI muszą być gotowe ponieść odpowiedzialność za skutki ich użycia, zwłaszcza w przypadkach, gdy AI podejmuje decyzje mające istotne konsekwencje dla ludzi.


Autor: Marta Adranowska, adwokat, Senior Associate w Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp.k.

E-mail: marta.adranowska@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]

Praktyczne podejście do fundacji rodzinnej – formy wnoszenia majątku przez fundatora i osoby trzecie

Od roku w polskim porządku prawnym funkcjonuje instytucja fundacji rodzinnej. Jej celem jest sprawne przeprowadzenie sukcesji, które nie doprowadzi do rozproszenia majątku rodzinnego. Fundator i osoby trzecie mogą wnieść majątek w postaci środków pieniężnych i innych aktywów. Pokrycie funduszu założycielskiego nie wyklucza innych czynności zmierzających do zwiększenia majątku fundacji po jej utworzeniu.


Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej. Organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej reguluje ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, która weszła w życie 22 maja 2023 r.


Majątek fundacji rodzinnej

Nie ma ustawowych ograniczeń co do rodzaju mienia, które może zostać wniesione do fundacji. Dotyczy to zarówno środków na pokrycie funduszu założycielskiego oraz mienia wniesionego już po utworzeniu fundacji. Majątek fundacji mogą stanowić m.in.:

 • środki pieniężne w walucie polskiej lub obcej,
 • ruchomości,
 • nieruchomości,
 • prawa udziałowe w spółkach prawa handlowego,
 • papiery wartościowe zapisane na rachunkach maklerskich,
 • autorskie prawa majątkowe.

Fundator sporządza spis mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej na pokrycie funduszu założycielskiego. Zarząd aktualizuje spis mienia i odpowiada za jego aktualność.


Kto może wnieść majątek do fundacji rodzinnej?

Może to zrobić sam fundator (którym zawsze jest osoba fizyczna), jak i inne osoby fizyczne oraz prawne.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że mienie wniesione do fundacji w drodze darowizny albo spadku przez:

 • fundatora lub jego małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwo – uważa się za wniesione przez fundatora,
 • inne osoby – uważa się za wniesione przez fundację rodzinną.

Fundacja rodzinna może być utworzona przez więcej niż jednego fundatora. W takiej sytuacji konieczne jest odnotowanie w spisie mienia proporcji wartości mienia wniesionego przez każdego z fundatorów.


Sposoby wniesienia mienia do fundacji rodzinnej

Obligatoryjne jest wniesienie mienia przez fundatora na pokrycie funduszu założycielskiego, a jego wartość określa się w statucie. Nie może być ona jednak niższa niż 100 000 zł. Fundator może modyfikować wysokość funduszu założycielskiego w trakcie trwania fundacji, co może rodzić konieczność stosownych dopłat.

Fundator może też wnieść do fundacji mienie w ramach odrębnych czynności, już po utworzeniu fundacji. Rozwiązanie to jest często stosowane w praktyce.

Z praktycznego punktu widzenia zasadne wydaje się pokrycie funduszu założycielskiego w formie pieniężnej, wyłącznie w minimalnej wysokości. W przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w akcie założycielskim, fundusz założycielski powinien być wniesiony przed wpisaniem fundacji do rejestru. Jeśli zaś fundacja jest ustanawiana w testamencie,  powinno to nastąpić w terminie dwóch lat od momentu jej wpisu do rejestru. Aby mieć pewność, że firma rodzinna będzie zarządzana zgodnie z przyjętym statutem fundacji, warto poczekać z przeniesieniem firmy do fundacji do czasu wpisania jej do rejestru. Ponadto mienie wniesione na pokrycie funduszu założycielskiego nie podlega zwrotowi w całości ani w części. Wyjątkiem jest sytuacja rozwiązania fundacji za życia fundatora. W przypadku, gdy cała firma rodzinna zostanie wniesiona na fundusz założycielski, będzie on wysoki i do tej kwoty nie będzie można dokonywać wypłat z fundacji na rzecz fundatora.

Fundacja rodzinna może także otrzymywać majątek od osób trzecich, np. w postaci darowizn. Co istotne, przez dokonanie darowizny darczyńca nie staje się fundatorem.

Dokonując darowizny aktywów na rzecz fundacji rodzinnej, pamiętać należy o zachowaniu prawidłowej reprezentacji fundacji przy zawieraniu umowy. W okresie kiedy fundacja rodzinna pozostaje w organizacji (w okresie od złożenia oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej do jej wpisu do rejestru fundacji rodzinnych) fundacja reprezentowana jest przez fundatora. Po jej wpisie do rejestru fundacji rodzinnych – fundacja reprezentowana jest przez zarząd fundacji, na zasadach określonych w statucie.

W praktyce najczęściej majątek wnoszony do fundacji jest przez fundatora, często będącego jednocześnie jej Prezesem Zarządu. W takiej sytuacji fundację rodzinną powinna reprezentować rada nadzorcza, a jeśli nie została ona ustanowiona w danej fundacji, musi ją reprezentować pełnomocnik, którego wybierze zgromadzenie beneficjentów. W obrocie dopuszcza się ustanowienie pełnomocnika zarówno dla fundacji w organizacji jak i już po jej rejestracji.  

Majątkiem fundacji będą również wypracowane zyski oraz mienie nabyte w zamian za majątek dotychczas posiadany.

W celu zarządzania mieniem w interesie beneficjentów ustawodawca dopuścił enumeratywnie wymienione w art. 5 ustawy sposoby prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację. W tym katalogu jest np. najem, dzierżawę, udzielanie pożyczek spółkom, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje albo uczestniczy jako wspólnik, czy też obrót zagranicznymi środkami płatniczymi w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej.


Autor: Marta Marmulewska, radca prawny, Associate w kancelarii Lawspective.

E-mail: marta.marmulewska@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]

Zapraszamy na bezpłatny webinar: „Jak wdrożyć AI ACT krok po kroku?”

Udział w naszym szkoleniu dostarczy wiedzy na temat nowych regulacji oraz pomoże zidentyfikować obowiązki i odpowiedzialność na różnych etapach wdrażania systemów AI. Prelegenci wyjaśnią, jak wykorzystać potencjał AI przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka prawego i zapewnieniu etycznego podejścia do technologii.

To doskonała okazja, aby uzyskać kompleksową wiedzę i wsparcie przy wdrożeniu AI ACT w swojej organizacji. Nasi eksperci omówią modelowy harmonogram, co pozwoli poznać kolejne etapy i zaplanować terminy wdrożenia AI ACT tak, aby cały proces przebiegł sprawnie i bezproblemowo.

Wyjaśnimy też, jakie materiały są niezbędne, aby spełnić wymogi prawne oraz jak opracować efektywne procedury zgodne z regulacjami AI ACT.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy menagerów, dyrektorów, specjalistów od IT i sprzedaży oraz prawników in-house.

Oto planowana tematyka spotkania w formule online:

 • Jaki jest modelowy harmonogram wdrożenia AI ACT?
 • Jakie powinny być kolejne etapy wdrożenia AI ACT?
 • Jakie dokumenty i procedury powinny powstawać na każdym etapie wdrożenia?

Termin: 13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 10:00.

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

Rejestracja: Zapisz się już teraz!

Szkolenie poprowadzą: Maciej Tabor, adwokat, Senior Associate w Lawspective i Marta Adranowska, adwokat, Senior Associate w Lawspective.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]

Sztuczna inteligencja a ochrona konsumentów

AI jest wykorzystywana do obsługi konsumentów, zarówno na etapie przedsprzedażowym, jak i w ramach reklamacji, czy serwisów gwarancyjnych. Dopuszczalne jest bowiem wykorzystywanie chatbotów opartych o technologie sztucznej inteligencji pod warunkiem, że proces ten będzie podlegał ocenie rzetelności w ten sam sposób, jakby obsługa była wykonywana przez człowieka.

W wielu przypadkach konsument nie ma świadomości, iż przedstawiane mu propozycje produktów czy usług nie są wynikiem wcześniej wskazanych przez niego preferencji, lecz analizą danych wykonaną przez narzędzie AI. Z badań wynika, iż 62% konsumentów czuje obawy związane z AI, ale jednocześnie 2/3 z nich nie wie, że rekomendacje seriali są przygotowane przez sztuczną inteligencją.

Obecnie trwają prace nad narzędziem opartym o AI, które wykryje dark patterns – interfejsów zwodniczych, które wpływają na decyzję konsumentów. Część z nich zasilana jest danymi przetworzonymi uprzednio przez AI. UOKiK zastrzega jednak, że ostateczną decyzję będzie podejmował specjalista, podobnie jak dzieje się to w przypadku wykrywania klauzul niedozwolonych w umowach. System wdrożony w 2023 roku przez UOKiK pozwala na analizę dużej liczby umów oraz wytypowanie tych, które następnie podlegają indywidualnej weryfikacji przez eksperta.

Co to oznacza dla konsumenta?

Lepszą ochronę jego praw oraz zmniejszone ryzyko poddania się sugestii dark pattern, gdyż część z nich będzie wkrótce wyeliminowana z obrotu. Ponadto możliwości produkcyjne narzędzi opartych o AI pozwalają na podejmowanie aktywności w obszarach, w których dotychczas urząd mógł działać głównie na podstawie pozyskanych zawiadomień.

Autor: Marta Adranowska, adwokat, Senior Associate w Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp.k.

E-mail: marta.adranowska@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]