Rekomendacja U nie będzie już dotyczyła tylko banków. Co to oznacza dla SKOK-ów?

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego skierował do konsultacji publicznych projekt nowelizacji Rekomendacji U dot. dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Jedną z proponowanych zmian jest rozszerzenie kręgu objętych nią podmiotów o SKOK-i. Dostosowanie się do postanowień Rekomendacji U będzie wymagało od nich znacznego nakładu pracy i kosztów.

Projekt nowelizacji nie odnosi się już tylko do banków – w tym miejscu posługuje się sformułowaniem „jednostka”, przez którą należy rozumieć bank krajowy, oddział banku zagranicznego, a także Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (SKOK).

Jakie zmiany wymusza zmieniona Rekomendacja U?

W grę może wchodzić zamiana modeli ubezpieczeń obsługiwanych z ubezpieczeń grupowych na indywidualne, co z kolei będzie pociągać konieczność zmiany w  systemach informatycznych.

Kolejny obszar dotyczy sprzedaży i obsługi ubezpieczeń. Tutaj zmiany mogą dotyczyć przede wszystkim wdrożenia nowej dokumentacji sprzedażowej i innego podejścia do obsługi klienta, który już kupił ubezpieczenie (np. w obszarze dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela).

Zmian będzie też wymagało tzw. compliance i zarządzania ryzykiem. Konieczne będzie wdrożenie bardziej zaawansowanych systemów raportowych np. dla zarządów.

Jeżeli weźmiemy te wszystkie aspekty pod uwagę, odpowiedzialność za wdrożenie Rekomendacji U, poniosą specjaliści, którzy muszą zostać zaangażowani w skuteczną implementację tej rekomendacji. To przede wszystkim osoby odpowiedzialne za marketing, sprzedaż i obsługę klienta ubezpieczeniowego w bankach oraz za obszar prawny i compliance.

Rekomendacja U w oparciu o zasadę proporcjonalności

Z uwagi na duże zróżnicowanie SKOK skali prowadzonej przez nie działalności (wielkość sumy bilansowej, liczba członków, liczba zatrudnionych itd.) i związanego z nią ryzyka, przy stosowaniu postanowień rekomendacji U zastosowanie będzie miała zasada proporcjonalności. W myśl tej zasady, sposób realizacji tych rekomendacji i wskazanych w nich celów może być odmienny w poszczególnych SKOK. W związku z tym Rekomendację należy traktować jako zbiór dobrych praktyk, jednak ich stosowanie powinno zależeć m.in. od tego, na ile przystają one do specyfiki i profilu ryzyka SKOK, szczególnych uwarunkowań prawnych, w jakich się ona znajduje oraz stosunku kosztów ich prowadzenia do wynikających z tego korzyści (także z perspektywy bezpieczeństwa członków SKOK). Jednocześnie KNF oczekuje, że decyzje dotyczące zakresu i sposobu wprowadzenia wskazanych w Rekomendacji U rozwiązań poprzedzone zostaną pogłębioną analizą i będą poparte stosowną argumentacją.

Warto przygotować się do zapowiadanych zmian

Co prawda nowelizacja Rekomendacji U nie weszła jeszcze w życie, ale już obecnie SKOK-i powinny rozpocząć analizę pod kątem koniecznych zmian jakie powinny być wprowadzone.

Autor: Agnieszka Binięda, Senior Associate w Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp. k. Autorka specjalizuje się m.in. w prawie ubezpieczeniowym (ubezpieczenia gospodarcze), prawie bankowym ze szczególnym uwzględnieniem Bancassurance.

E-mail: agnieszka.binieda@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]