Fundacje rodzinne

Rejestrujemy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową fundacji rodzinnych.

Specjalizacje

Specjalizacja jest naszą mocną stroną

Fundacje rodzinne

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie dla klientów chcących powołać i sprawnie zarządzać fundacją rodzinną. Kancelaria tworzy indywidualne rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rodzinnej fundatora. Zakładanie fundacji rodzinnych jest rozszerzeniem naszej specjalizacji – private client, doradztwo strategiczne i sukcesja. Doradzamy fundatorom oraz beneficjentom fundacji rodzinnych w szczególności przy poniższych kwestiach:

 • dokonujemy analizy posiadanego przez fundatora majątku i zasadności wniesienia go do majątku fundacji;
 • tworzymy założenia Fundacji i przygotowujemy statuty fundacji odpowiadające sytuacji rodzinnej Fundatora;
 • przeprowadzamy proces rejestracji i wniesienia majątku do Fundacji;
 • zabezpieczamy sprawne funkcjonowanie Fundacji Rodzinnej oraz prowadzimy bieżącą obsługę fundacji;
 • reprezentujemy klientów w procesie rejestracji zmian w KRS oraz w dokonywaniu zmian w rejestrze akcjonariuszy w przypadku wniesienia do fundacji akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

Nowe technologie

Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla średnich i dużych podmiotów z różnych branż, m.in. instytucji finansowych, które inwestują w rozwój lub implementację nowoczesnych technologii.

W pracy nad projektem łączymy praktyczną znajomość technologii z wiedzą i doświadczeniem prawniczym w obszarze IT. Nasze doradztwo obejmuje:

 • przygotowanie i negocjacje umów IT (umowy wdrożeniowe, umowy dotyczące rozwoju, utrzymania oprogramowania i in.), w tym umów opartych o metodologie Agile – zarówno z perspektywy zamawiających, jak i wykonawców,
 • doradztwo prawne w obszarze wykorzystania technologii blockchain (DLT), sztucznej inteligencji (AI) oraz technologii kwantowych;
 • doradztwo przy projektach realizowanych w reżimie outsourcingu;
 • wykorzystanie chmury obliczeniowej, w szczególności przez podmioty rynku finansowego;
 • bieżące wsparcie w trakcie realizacji projektu;
 • reprezentację w sporach przedsądowych i sądowych w obszarze IT.

Bankowość, finansowanie, faktoring

Posiadamy unikalne doświadczenia w zakresie rozumienia jak funkcjonuje bank, w każdym aspekcie działalności, w aspekcie regulacyjnym, produktowym, transakcyjnym:

 • od ponad 15 lat stale doradzamy przy bieżącej obsłudze instytucji finansowych (banków, spółek faktoringowych, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych);
 • świadczymy doradztwo transakcyjne i prowadziliśmy złożone projekty regulacyjne dla instytucji finansowych w tym unikalny projekt budowy Banku Hipotecznego w strukturach Grupy Santander;
 • reprezentujemy banki w postępowaniach przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego;
 • doradzamy w projektach związanych z rozwojem produktów faktoringowych;
 • wspieramy banki i spółki faktoringowe przy wdrażaniu niestandardowych struktur finansowania, w tym opiniujemy założenia transakcji i tworzymy dokumentację prawną;
 • jesteśmy odpowiedzialni za serwis prawny sieci oddziałów jednego z największych banków prywatnych;
 • znamy specyfikę produktów bankowych, faktoringowych i inwestycyjnych, współtworzymy wewnętrzne regulacje i regulaminy bankowe oraz dokumentację faktoringową, w tym wspieramy instytucje finansowe w dostosowaniu dokumentacji do aktualnych wymogów prawnych i regulacyjnych;
 • opracowujemy eksperckie opinie dotyczące istotnych problemów prawnych dot. działalności bankowej i faktoringowej;   
 • współtworzymy strategię procesową banku w sprawach na tle kredytów CHF;
 • posiadamy zespół doświadczonych prawników procesowych wykwalifikowanych w prowadzeniu sporów masowych z konsumentami (sprawy CHF; UNWW, produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne,  sprawy phishingowe);
 • doradzamy  bankom prowadzącym działalność maklerską w kwestiach regulacyjnych związanych z funkcjonowaniem firm inwestycyjnych;
 • reprezentujemy instytucje finansowe w postępowaniach egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych i  upadłościowych z perspektywy zabezpieczenia interesów wierzycieli.

Spory, arbitraż, mediacje

Spór sądowy może być konsekwencją prowadzenia biznesu, ale zaangażowanie prawników na odpowiednim etapie w zabezpieczenie interesów Klienta może prowadzić do unikania sporów:

 • prowadzimy negocjacje przedprocesowe, zmierzające do polubownego rozwiązania sporu; tam gdzie jest to możliwe staramy się zabezpieczyć naszych Klientów przed koniecznością prowadzenia długotrwałego procesu sądowego; 
 • reprezentujemy polskich i zagranicznych klientów w sprawach spornych, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również Sądem Najwyższym;
 • posiadamy kompetencje w zakresie prowadzenia sporów masowych, w których reprezentujemy instytucje finansowe w sporach z konsumentami (kredyty walutowe, UNWW, produkty inwestycyjne);
 • starannie przygotowujemy we współpracy z Klientami strategię prowadzenia sporu, tworząc różne scenariusze możliwej argumentacji prawnej, która ma w pełni zabezpieczyć interes naszych Klientów;
 • reprezentujemy Klientów przez sądami polubownymi (arbitraż) oraz w postępowaniach z udziałem mediatorów.

Własność intelektualna

Rozumiemy, że własność intelektualna stanowi istotny element majątku naszych Klientów i wymaga szczególnej ochrony. Kancelaria świadczy m.in. obsługę w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz pomoc w zakresie całego procesu związanego z ochroną i zarządzaniem znakami towarowymi, jak również w zakresie praw autorskich. Oferujemy usługi prawne m.in. w poniższym zakresie:

 • zgłoszenie znaku towarowego w celu uzyskania ochrony na znak towarowy w wybranym kraju (we współpracy z rzecznikami patentowymi);
 • zarządzanie znakami towarowymi;
 • monitorowanie zmian w prawie;
 • doradztwo i pomoc prawna w przypadku kolizji lub naruszenia prawa do znaku towarowego;
 • redagowanie umów sprzedaży praw własności intelektualnej;
 • sporządzenia umów dotyczących praw autorskich, w tym umów licencyjnych;
 • opracowywanie regulaminów serwisów internetowych.

Sport

Posiadamy unikalne na rynku kompetencje i doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa sportowego, praw medialnych do wydarzeń sportowych, komercyjnego wykorzystania imprez sportowych czy wizerunku uznanych sportowców.

 • prawnicy Kancelarii zapewnili wsparcie prawne przy wielu transakcjach o kluczowym znaczeniu dla polskich sportowców, kibiców oraz nadawców telewizyjnych;
 • doradzaliśmy w licznych transakcjach sprzedaży praw medialnych, w tym do transmisji  wyścigów Formuły 1 na rzecz telewizji Polsat, rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy na rzecz telewizji Canal+,  wyścigów żużlowej Ekstraligi na rzecz telewizji Canal+;
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy sponsorskie, które z jednej strony zapewniają kapitał niezbędny na rynku sportowym, z drugiej stanowią dla sponsorów czy partnerów alternatywę w stosunku do tradycyjnej formy reklamy;
 • świadczymy usługi prawne na rzecz czołowych polskich sportowców i organizatorów najważniejszych wydarzeń sportowych.

Rolnictwo i produkcja żywności

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z branży rolniczej, zajmujących się produkcję roślinną i zwierzęcą, handlem zbożami, jak również spółek zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, a w tym mięsa. Znając specyfikę branży oraz otoczenie prawne dotyczące branży rolnej, możemy zaoferować Klientom specjalistyczne i kompleksowe usługi prawne, które mogą obejmować m.in. poniższe czynności:

 • redagowanie i opiniowanie umów oraz ogólnych warunków sprzedaży w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;
 • pomoc w zakładaniu spółek, ich przekształcaniu, tworzeniu grup producentów rolnych;
 • bieżącą obsługa prawną, a w tym reprezentowanie spółek w postępowaniach administracyjnych;
 • tworzenie i opiniowanie umów dzierżawy, a w tym dzierżawy gruntów pod zasiewy, elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne lub biogazownie;
 • wsparcie prawne w procesie inwestycyjnym budowy obiektów produkcyjnych i gospodarskich;
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania pomocy publicznej;
 • obsługa transakcji zbycia lub nabycia gruntów rolnych i reprezentowanie klienta w postępowaniu przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Windykacja. Restrukturyzacja i upadłość

Kancelaria posiada zespół doświadczonych prawników w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego i windykacji należności, którzy na co dzień reprezentują wierzycieli pomagając im uzyskać lub zabezpieczyć egzekucję należności.

Pomagamy również podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i których działalność wymaga restrukturyzacji w oparciu o przepisy prawa. Możemy zaoferować obsługę prawną, która obejmuje m.in. poniższe czynności:

 • analizę i opiniowanie dokumentów związanych z kredytami oraz prawidłowością udzielonych zabezpieczeń;
 • opracowywanie strategii naprawy nieprawidłowo ustanowionych zabezpieczeń;
 • uzyskiwanie tytułów egzekucyjnych w sprawach o zapłatę, w sprawach z weksla, przeciwko dłużnikom hipotecznym w tym odzyskiwaniem należności na rzecz BGK;
 • bieżącą pomoc prawną oraz sporządzanie opinii w związku z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi dłużników naszych Klientów;
 • opiniowanie aneksów do umów, umów zabezpieczeń, porozumień w sprawie spłaty zadłużenia;
 • dochodzenie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 • reprezentacja Klientów podczas rad wierzycieli w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym;
 • pomoc Klientom w restrukturyzacji działalności w ramach postępowania restrukturyzacyjnego;
 • prowadzenie masowej windykacji należności przy optymalizowaniu kosztów odzyskiwania długów;
 • współpraca z zagranicznymi partnerami, przy dochodzeniu należności w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii.

Nieruchomości

Zapewniamy profesjonale doradztwo w zakresie obrotu różnego rodzaju nieruchomościami, w tym komercyjnymi oraz obsługę procesów inwestycyjnych:

 • dokonujemy złożonych analiz prawnych związanych z badaniem stanu prawnego (due diligence) nabywanych nieruchomości w celu identyfikacji i ograniczenia ryzyka dla naszych Klientów;
 • uczestniczymy w  projektowaniu i negocjowaniu umów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości na każdym etapie (umowy przedwstępne, warunkowe, przenoszące własność);
 • sporządzamy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, wpierając również naszych Klientów w negocjowaniu takich umów;
 • zapewniamy wsparcie prawne finansowania nieruchomości, przygotowujemy i negocjujemy umowy kredytu między inwestorami a bankiem na zlecenie banku lub kredytobiorcy;
 • zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie procesu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych i pozwoleń wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawem budowlanym;
 • doradzamy przy zawieraniu umów o wykonanie projektów architektonicznych oraz umów o roboty budowlane, w tym z generalnymi wykonawcami inwestycji budowlanych.

Private client, doradztwo strategiczne, sukcesja

Zajmujemy się doradztwem prawnym na rzecz klientów zamożnych, a w tym właścicieli przedsiębiorstw, akcjonariuszy, udziałowców spółek, a także członków ich rodzin. Jako osobisty prawnik naszego klienta doradzamy mu prawnie m.in. w poniższych kwestiach:

 • obsługa strategicznych spraw klientów zamożnych;
 • zabezpieczenie interesów klienta jako akcjonariusza lub udziałowca w spółce;
 • obsługa transakcji o znacznej wartości;
 • budowa struktur korporacyjnych, a w tym zakładanie spółek i innych podmiotów w celu optymalizacji biznesu i zabezpieczenia interesów i majątku właściciela;
 • tworzenie konstytucji biznesu dla grup spółek, a w tym firm rodzinnych;
 • pomoc w planowaniu sukcesji;
 • doradztwo w strategii biznesowej;
 • obsługa compliance w różnych aspektach działalności przedsiębiorstwa;
 • pomoc w relacjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi;
 • prowadzenie strategicznych spraw, a w tym sądowych. 

Prawo pracy

Wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy pozwala nam skutecznie zabezpieczać naszych Klientów przed sytuacjami kryzysowymi, które mogą wynikać ze sporu z pracownikami, procesów optymalizacyjnych i kontroli prowadzonych przez instytucje ochrony pracy;

 • negocjujemy warunki i przygotowujemy strukturę oraz dokumentację będącą podstawą zatrudnienia (umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji);
 • tworzymy we współpracy z Klientami regulaminy pracy, wynagrodzeń, programy premiowe dla menadżerów, regulacje z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz  inne wymagane w  stosunkach pracowniczych,
 • wspieramy naszych Klientów w procesach rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach mediacyjnych i sporach za zakresu prawa pracy;
 • zapewniamy kompleksowe wsparcie naszym Klientom w procesie zmian organizacyjnych i  przekształceniach;

Prawo Spółek. Fuzje i przejęcia (M&A)

Doradzamy Klientom na etapie projektowania optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności i bieżącego funkcjonowania spółki, aż po proces ewentualnej likwidacji. W powyższym zakresie możemy zaoferować w szczególności następujące usługi:

 • zakładanie nowych podmiotów, zmiany umów i statutów istniejących spółek, reprezentacja Klientów przed sądami rejestrowymi;
 • podwyższenia kapitału zakładowego, w tym niestandardowe;
 • przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej, m.in. protokoły z posiedzeń rad nadzorczych, zarządów, regulaminy;
 • kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania i przeprowadzania zgromadzeń spółek kapitałowych oraz posiedzeń wspólników spółek osobowych;
 • wszelkie zmiany w składzie wspólników, obrót udziałami i akcjami, umarzenia udziałów i akcji;
 • umowy i porozumienia pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami spółek;
 • zaskarżanie uchwał oraz inne spory korporacyjne.

Mamy długoletnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, doskonale identyfikujemy potrzeby biznesowe naszych Klientów, dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych prawników wspieramy naszych Klientów w najbardziej skomplikowanych transakcjach:

 • przeprowadzamy złożone analizy prawne spółek i innych podmiotów (due diligence) w celu rozpoznania i wskazania przypadków ewentualnego ryzyka prawnego, wiążących się z daną transakcją;
 • starannie przygotowujemy strukturę transakcji tak aby zabezpieczyć interes naszych Klientów i wyeliminować ryzyko sporu a w przypadku Klientów prowadzących działalność regulowaną przy sporządzaniu dokumentów transakcyjnych uwzględniamy kontekst danej branży i wytyczne regulacyjne;
 • towarzyszymy naszym Klientom na każdym etapie transakcji od podpisania listu intencyjnego po zakończenie transakcji i wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów transakcyjnych czy nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi.