Umowy wdrożeniowe IT dla zamawiających #13. Rozwiązanie umowy

Umowa wdrożeniowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron. Warto wiedzieć, na jakiej podstawie jest to możliwe i jakie stosuje się zasady rozliczeń stron.

Rozwiązanie umowy wdrożeniowej to w języku przepisów prawa odstąpienie od umowy. Każda ze strony może odstąpić od umowy wdrożeniowej:

  • na podstawie Kodeksu cywilnego;
  • na podstawie umowy – jeśli wprowadzimy takie uprawnienie do umowy.

Poniżej opisujemy oba modele zakończenia projektu.


Odstąpienie na podstawie Kodeksu cywilnego

Kodeksowe przesłanki odstąpienia w większości są niezbyt precyzyjne. Trudno się dziwić – Kodeks powinien być możliwie uniwersalny.

Dlatego rekomendujemy zamawiającym wprowadzenie umownego prawa odstąpienia, o którym piszę dalej.

Pamiętajmy jednak, że kodeksową podstawą odstąpienia przez wykonawcę, jest brak współdziałania zamawiającego, koniecznego do realizacji wdrożenia. Dostawca powinien jednak wezwać zamawiającego do współdziałania w odpowiednim terminie, grożąc rozwiązaniem umowy. Dopiero po upływie tego terminu może rozwiązać umowę.

Szerzej o zasadach współdziałania i o tym, jak zabezpieczyć się przed konsekwencjami jego braku, pisaliśmy w 5. odcinku newslettera.


Odstąpienie na podstawie umowy

Strony mogą wprowadzić do umowy inne przesłanki odstąpienia. Wprowadza to większą pewność tego, czy strona ma podstawy do rozwiązania umowy.

Takie prawo może zostać przyznane jednej lub obu stronom.

Pamiętajmy jednak, że:

  • przesłanki umowne rozwiązania umowy powinny być jasne i precyzyjne

Typowym błędem jest wprowadzanie prawa rozwiązania umowy z powodu jej „rażącego” naruszenia. Konia z rzędem temu, kto wyjaśni, jak to rozumieć.

Przykładowo taką podstawą może być „zwłoka dostawcy w przekazaniu systemu do odbioru przekraczająca X dni”.

  • musimy określić maksymalny termin, w którym strona może skorzystać z tego uprawnienia

W przeciwnym wypadku uprawnienie będzie nieskutecznie zastrzeżone. Zwracam uwagę, że chodzi o termin w rozumieniu Kodeksu cywilnego – czyli zdarzenie przyszłe i pewne. Skutecznie zastrzeżony termin odstąpienia może być liczony od zawarcia umowy.

Nieskutecznie zastrzeżony będzie termin liczony „od wystąpienia przesłanek odstąpienia od umowy” – takie przesłanki mogą nigdy nie zajść, więc nie jest to termin w rozumieniu prawa.


Skutki odstąpienia

Zasadą jest, że w przypadku odstąpienia umowę uznaje się za „niebyłą” od momentu jej zawarcia. Oznacza to, że wszystko, co strony sobie do tej pory świadczyły, podlega zwrotowi.

Może to być dotychczas opłacone wynagrodzenie dostawcy, jak i rezultaty wdrożenia, które otrzymaliśmy do momentu rozwiązania umowy.

Przyjmuje się jednak, że strony mogą umowne modyfikować takie zasady rozliczeń.

Przykładowo w przypadku odstąpienia od umowy z okoliczności leżących po stronie wykonawcy, umowa może zastrzec prawo zamawiającego do decyzji, czy i które rezultaty wdrożenia chce zachować i zapłacić za nie dostawcy. Warto jednak sprawdzić, czy takie rozliczenia w ogóle mają sens w ramach danego projektu, aby nie tracić czasu na negocjacje.


ZAPAMIĘTAJ Z ARTYKUŁU: Zarówno zamawiający, jak i dostawca mogą rozwiązać umowę wdrożeniową na podstawie umowy jak i Kodeksu cywilnego. Podstawy rozwiązania umowy przez zamawiającego w oparciu o Kodeks cywilny nie są precyzyjne, dlatego powinniśmy wprowadzić do umowy odpowiednie postanowienia w tym zakresie.

Autor: Maciej Tabor, ekspert z zakresu prawa nowych technologii w kancelarii Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp.k. Wspiera zamawiających oraz wykonawców w projektowaniu i negocjacjach umów IT.

E-mail: maciej.tabor@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]