Umowy wdrożeniowe IT dla zamawiających #7. Licencje i prawa autorskie

W ramach wdrożenia wykonawca dostarcza szereg rezultatów swoich prac, tzw. produktów. Mowa przede wszystkim o systemie informatycznym, jego dokumentacji i dokumencie analizy. Zamawiający powinien uzyskać uprawnienia do korzystania z nich.

Nabycie tych uprawnień może nastąpić na podstawie:

  • licencji lub
  • umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Może się zdarzyć, że zamawiający do różnych elementów uzyska inny zakres uprawnień. Na przykład: do standardowej wersji oprogramowania  – licencję, natomiast do dodatkowych modułów stworzonych w ramach wdrożenia – autorskie prawa majątkowe.

Licencja

Licencja pozwala na korzystanie przez zamawiającego z rezultatów umowy, ale prawa do nich pozostaną przy wykonawcy.

Zakres uprawnień zamawiającego w ramach licencji wyznaczają:

  • określone w umowie sposoby korzystania z utworów (tzw. pola eksploatacji);

uwaga: pamiętajmy, że jeśli mamy otrzymać prawo do modyfikowania oprogramowania, to powinniśmy również uzyskać prawo do korzystania ze zmienionej wersji oprogramowania;

  • zakres terytorialny: niewskazanie terytorium oznacza jego ograniczenie do państwa naszej siedziby.

Zamawiający często zapominają o pułapkach związanych z okresem obowiązywania licencji. I tak:

  • jeśli nie wskażemy okresu obowiązywania licencji, to wynosi on 5 lat;
  • licencja udzielona na dłużej niż 5 lat po upływie tego terminu może zostać wypowiedziana przez wykonawcę na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego albo na zasadach określonych w umowie;
  • licencję na czas nieokreślony wykonawca może w taki sam sposób od razu wypowiedzieć.

Pamiętajmy, że prawo polskie nie przewiduje możliwości udzielania licencji dożywotniej. Dlatego do umów wprowadzamy klauzule ograniczające możliwość jej wypowiedzenia przez dostawcę na tyle, na ile jest to dopuszczalne.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych

Alternatywą wobec licencji jest nabycie autorskich praw majątkowych. Jest to opcja zdecydowanie korzystniejsza dla zamawiającego. Swoje uprawnienia do korzystania z systemu nabywa na stałe i może nimi swobodnie dysponować. Przeniesienie praw autorskich wyłączy też możliwość legalnego oferowania przez wykonawcę oprogramowania innym klientom.

Taki model często stosuje się, jeśli wykonawca opracuje w ramach umowy system dedykowany dla zamawiającego. Przeniesienie praw następuje wyłącznie w zakresie (tzw. polach eksploatacji) wskazanym w umowie.

Dla pełnej swobody korzystania z oprogramowania zamawiający powinien również uzyskać prawo do jego modyfikowania i korzystania ze zmienionej wersji. Istotny jest też dostęp zamawiającego do kodów źródłowych systemu. W przeciwnym wypadku modyfikacja nie będzie technicznie możliwa.

Pamiętajmy, że dla ważności przeniesienia umowa musi być formie pisemnej. Dopuszczalny jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

Zapamiętaj z tego artykułu: umowa powinna regulować nabycie przez zamawiającego praw do jej rezultatów. W umowie licencyjnej uważajmy na pułapki, które mogą nas dużo kosztować.

Autor: Anna Adamek, radca prawny w kancelarii Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp.k.

E-mail: anna.adamek@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]