dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz

Radca Prawny, Counsel

iwona.karasek@lawspective.pl

doradztwo strategiczne i regulacyjne dla instytucji finansowych, spory sądowe, transakcje, prawo nowych technologii

 • doktor habilitowany w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • ekspert w zakresie prawa cywilnego, bankowego, handlowego (w tym prawa spółek) i instrumentów finansowych;
 • posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w obsłudze prawnej banków i instytucji sektora finansowego;
 • obsługuje spory sądowe i arbitrażowe o wartości do kilkudziesięciu miliardów EUR;
 • zaangażowana w implementację przepisów prawa unijnego do prawa krajowego, m.in. jako członek grupy doradczej dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach grupy roboczej Komitetu Stabilności Finansowej w procesie implementacji do prawa polskiego procedur przymusowej restrukturyzacji banków;
 • zaangażowana w implementację przepisów prawa krajowego i unijnego do wewnętrznych regulacji instytucji finansowych;
 • doradza w zakresie prawa nowych technologii (IT), w tym blockchain;
 • wykonuje analizy i szacuje ryzyka odpowiedzialności cywilnej dla potrzeb oceny zasadności zawiązania rezerw na ryzyka związane z działalnością bankową;
 • Ekspert programu Doing Business (Bank Światowy) w zakresie dochodzenia należności, zabezpieczenia wierzytelności i upadłości;
 • członek panelu ekspertów European Union Blockchain Observatory and Forum (EUBOF) utworzonego z inicjatywy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w ramach realizacji European Digital Strategy;
 • członek Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji – m.in. współtworzyła projekty koncepcji rozszerzenia znaczenia prawnego pieczęci elektronicznej;
 • współuczestnik projektów realizowanych przez Koalicję Na Rzecz Polskich Innowacji (KPI) – m.in. współtworzyła koncepcję tokenizacji weksla oraz smart contracts (proof of concept) dla tokenizacji weksla;
 • członek Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim (praca naukowa, opinie eksperckie 2000-2009);
 • była członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. wykonania zobowiązań i skutków naruszenia zobowiązań oraz zespołu ds. regulacji świadczenia usług;
 • autorka lub współautorka licznych wypowiedzi eksperckich oraz publikacji w uznanych czasopismach naukowych (m.in. Journal of Cybersecurity/Oxford University Press, Kwartalnik Prawa Prywatnego, Przegląd Sądowy, Transformacje Prawa Prywatnego), dziennikach (m.in. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna);
 • autorka lub współautorka komentarzy prawniczych do najważniejszych ustaw (m.in. Duże Komentarze Becka. Zobowiązania, red. P. Machnikowski; Prawo Spółek. Komentarz. T.5, red. Sołtysiński/ Szajkowski/ Szumański/ Szwaja; Prawo bankowe. Komentarz, red. F. Zoll.), systemów prawa (System Prawa Handlowego: T.4, Prawo Instrumentów finansowych, red. M. Stec, C.H.Beck) oraz monografii prawniczych, głównie o tematyce prawa cywilnego i handlowego;
 • prelegent na licznych seminariach i konferencjach dotyczących m.in. blockchain/DLT, NewTech i FinTech, np. IBM Summit Warsaw Think, BlockchainTech Congress, Compliance National Congress. 

Wykształcenie:

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetów Heidelberg, Mainz, Kraków (program roczny);
 • ukończyła aplikację sądową w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim;
 • doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński);
 • wpisana na listę radców prawnych.

Języki:

 • polski
 • angielski

Robert Wechman

Radca Prawny, Counsel

robert.wechman@lawspective.pl

spory sądowe z udziałem instytucji finansowych, doradztwo strategiczne

 • posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych oraz w redagowaniu i opiniowaniu umów;
 • specjalizuje się w prawie cywilnym, procesowym oraz w bankowym;
 • reprezentuje instytucje finansowe w postępowaniach sądowych w sporach z konsumentami;
 • odpowiada za budowanie strategii procesowej w sprawach dotyczących kredytów walutowych.

Wykształcenie:

 • ukończył Wydział Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu;
 • wpisany na listę radców prawnych.

Języki:

 • polski
 • angielski

Joanna Olechowska – Pucułek

Radca Prawny, Counsel

joanna.olechowska@lawspective.pl

doradztwo dla instytucji finansowych, postępowania regulacyjne, transakcje, restrukturyzacja i upadłość

 • specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym i gospodarczym oraz zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych;
 • w swojej praktyce zawodowej koncentruje się głównie na obsłudze prawnej banków i innych instytucji sektora finansowego;
 • uczestniczyła m.in. w procesach związanych z dostosowywaniem wewnętrznych regulacji podmiotów rynku finansowego do zmieniających się przepisów prawa krajowego i unijnego, w tym z zakresu kredytu konsumenckiego, usług płatniczych i AML;
 • posiada bogate doświadczenie w tworzeniu ram prawnych dla funkcjonowania nowych produktów bankowych, a także w obsłudze prawnej transakcji finansowania, w tym w projektowaniu struktury złożonych transakcji udzielenia finansowania oraz tworzeniu dokumentacji kredytowej i dokumentacji zabezpieczeń;
 • z kancelarią związana od 2017 r., odpowiedzialna za projekty regulacyjne jednego z największych banków w Polsce i doradztwo dla instytucji faktoringowej.

Wykształcenie:

 • z wyróżnieniem ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 • ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;
 • absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych Osobowych;
 • wpisana na listę radców prawnych.

Języki:

 • polski
 • angielski