Przepisy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów – co w projekcie ustawy?

Obecnie brak jest jednolitych regulacji w zakresie przenoszenia portfeli kredytów zagrożonych przez banki na podmioty spoza sektora bankowego.  Nie są też  określone wymogi dla uczestników rynków wtórnych aktywów nieobsługiwanych. Implementacja Dyrektywy 2021/2167 ma rozwiązać problemy z tym związane.

23 czerwca 2023 r. pojawił się  projekt ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów[1].

Ustawa określa przede wszystkim:

 1. warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obsługi kredytów w zakresie praw kredytodawcy wynikających z nieobsługiwanej umowy o kredyt lub nieobsługiwanej umowy o kredyt zawartej przez kredytodawcę;
 2. prawa i obowiązki podmiotów obsługujących kredyty oraz nabywców kredytów;
 3. skutki uchybienia obowiązkom, o których mowa w pkt 2, przez podmiot obsługujący kredyty lub nabywcę kredytu;
 4. nadzór nad podmiotami obsługującymi kredyty oraz nabywcami kredytów.


Wyłączenia

Projekt ustawy przewiduje wyłączenia podmiotowe, tj. ustawy nie stosuje się do obsługi praw kredytodawcy wynikających z umowy o kredyt lub obsługi umowy o kredyt prowadzonej przez:

 1. bank krajowy;
 2. towarzystwo w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681 i 825), zwanej dalej „ustawą o funduszach”;
 3. zarządzającego ASI w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy o funduszach;
 4. spółkę zarządzającą w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o funduszach;
 5. zarządzającego z UE w rozumieniu art. 2 pkt 10c ustawy o funduszach;
 6. zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu ustawy o funduszach;
 7. spółkę inwestycyjną, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o funduszach, jeżeli spółka ta nie wyznaczyła spółki zarządzającej w imieniu zarządzanego przez nią funduszu inwestycyjnego.

Ustawy nie stosuje się również w przypadku przeniesienia praw kredytodawcy wynikających z nieobsługiwanej umowy o kredyt między instytucjami kredytowymi lub nabycia nieobsługiwanej umowy o kredyt przez inną instytucję kredytową.

Przepisy nie mają też zastosowania do czynności z zakresu obsługi praw kredytodawcy wynikających z nieobsługiwanej umowy o kredyt lub nieobsługiwanej umowy o kredyt wykonywanych przez adwokatów, radców prawnych, notariuszy lub komorników.


Procedury

Projekt ustawy zapewnia ustalenie szczegółowych procedur w zakresie:

 1. udzielania zezwoleń podmiotom obsługującym kredyty;
 2. zasad prowadzenia rejestru podmiotów obsługujących kredyty;
 3. świadczenia usług powiązanych z obsługą kredytów;
 4. wyznaczenia podmiotu obsługującego kredyty;
 5. powierzania wykonywania czynności przez podmiot obsługujący kredyty;
 6. istnienia przedstawicieli nabywców kredytów z państw trzecich;
 7. obowiązków informacyjnych;
 8. czynności nadzorczych Komisji;
 9. tajemnicy zawodowej;
 10. odpowiedzialności karnej.

Proponowane procedury znajdują pozytywny wydźwięk w odniesieniu do planowanych regulacji, trudno jednak stwierdzić czy rzeczywiście znajdą zastosowanie w praktyce i zapobiegną wszelkim naruszeniom.

[1] zob. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373852/katalog/12985650#12985650


Autor: Damian Skrzypiński, aplikant adwokacki, Junior Associate w Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp.k. Specjalizuje się w prawie cywilnym i sporach sądowych. Ekspert w zakresie postępowań spornych dotyczących kredytów walutowych.

E-mail: damian.skrzypinski@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]