Depozyty Rosjan w europejskich bankach: jak ustalić limit z nowego rozporządzenia UE?

Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku uruchomił szereg sankcji finansowych nałożonych na agresora przez organy Unii Europejskiej. Nazajutrz po agresji Rosji ustawodawca wspólnotowy wprowadził m.in. zakaz przyjmowania jakichkolwiek depozytów od nierezydentów będących obywatelami rosyjskimi lub osobami fizycznymi zamieszkałymi w Rosji lub osobami prawnymi (podmiotami, organami) z siedzibą w Rosji, jeżeli łączna wartość depozytów danej jednostki przypadająca na konkretny europejski bank przekracza 100 000 EUR.

Powyższe zastrzeżenie oznacza przy tym, że sankcjonowany podmiot rosyjski, posiadając rachunki w kilku bankach, może zdeponować w nich wielokrotność kwoty 100.000 EUR.

Wątpliwości w obliczaniu limitów

W ciągu kilku tygodni stosowania w praktyce znowelizowanego Rozporządzenia, dało się zauważyć istotne rozbieżności interpretacyjne na gruncie metodologii  obliczania limitu depozytów w przypadku rachunków mających dodatnie saldo w dniu wejścia w życie omawianej sankcji (26 lutego 2022 r.). Wydaje się, że dokonując oceny tej regulacji należy przede wszystkim mieć na uwadze wykładnię celowościową przepisów unijnych, a co za tym idzie oceniać je przez pryzmat możliwie dotkliwych skutków, jakie powinny nieść za sobą nakładane sankcje.

W związku z powyższym limit wynoszący 100.000 EUR należy liczyć uwzględniając sumę środków zdeponowanych na rachunku na dzień wejścia w życie sankcji oraz środków, które wpłynęły na rachunek po tej dacie. Ograniczenie to powinno obowiązywać przez cały okres obowiązywania sankcji. Oznacza to, że wypłata dokonana z rachunku po 26 lutego 2022 r. nie powinna na nowo „uwalniać” ww. limitu. Przykładowo, jeśli dany podmiot w dniu wejścia w życie sankcji miał na rachunku 60.000 EUR po czym wypłacił z niego 20.000 EUR, to maksymalna ilość środków jaką może nadal zdeponować w europejskim banku powinna wynosić 40.000 EUR, a nie kolejne 60.000 EUR.

Odstępstwa od nowego zakazu

Wyjątki od ograniczeń wskazanych w Rozporządzeniu są następujące:

– zakazy nie dotyczą depozytów, które są niezbędne do niezakazanego transgranicznego handlu towarami i usługami między Unią a Rosją,

– ograniczenia nie działają w odniesieniu do Rosjan mających obywatelstwo państwa członkowskiego, państwa EOG lub Szwajcarii, a także posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w UE.

Ponadto właściwe organy (w Polsce Ministerstwo Spraw Zagranicznych) mogą zezwolić na przyjęcie depozytu wyższego niż 100.000 EUR, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu jest m. in.:

– niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb sankcjonowanych podmiotów oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu,

– przeznaczone na pokrycie uzasadnionych kosztów usług prawnych,

– niezbędne do oficjalnych celów misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej.

Mając na uwadze, mimo wszystko znaczną kwotę omawianego limitu, szczególnie pierwsze z wymienionych odstępstw wydaje się niepotrzebne i bardzo trudne do precyzyjnego zweryfikowania.

Żadnych wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco

Instytucje finansowe, każdorazowo oceniając nieoczywiste przypadki, powinny zatem przede wszystkim kierować się naczelną zasadą prawną, zgodnie z którą żadnych wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco. Jeśli zatem omawiane sankcje mają rzeczywiście istotnie utrudnić funkcjonowanie podmiotom choćby pośrednio mogącym finansować prowojenną politykę rosyjskiego agresora, należy je stosować z daleko idącą surowością oraz konsekwencją.

Autor: Jakub Kowalczyk – radca prawny

E-mail: jakub.kowalczyk@lawspective.pl


Źródło: Rozporządzenia Rady UE 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]

Na uchwałę czekają frankowicze i banki

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego wyraźnie zauważa problem prawny wzajemnych rozliczeń stron po upadku umowy, nie z perspektywy konsumenta, ale też z perspektywy banku. Izba Cywilna SN nie wyjaśni wszystkich wątpliwości w sprawach frankowych, ale i tak będzie to uchwała porządkująca wiele zagadnień.

Pojawiającej się tu i ówdzie opinii, że tzw. środowisko bankowe jest decyzją prof. Manowskiej zatrwożone, nie możemy potwierdzić, ale zgadzamy się z tymi, których perspektywa uporządkowanej wypo- wiedzi Sądu Najwyższego cieszy. Za Davidem L. George’em przypomnijmy, że nie powinniśmy się bać wielkiego kroku, bo nie pokona się przepaści dwoma małymi.

Czytaj także: Frankowicz może dochodzić zwrotu rat, nawet jeśli nie oddał pożyczonego kredytu – uchwała Sądu Najwyższego

Trafnie we wniosku stawiane jest na początku pytanie o możliwość utrzymania umowy kredytu w mocy,

w przypadku usunięcia przez sąd niedozwolonych postanowień umownych dotyczących zasad ustalania kursu. Eliminacja klauzul abuzywnych z obrotu prawnego zasadniczo nie powinna polegać na unicestwianiu umownych stosunków prawnych. Zresztą to dążenie do utrzymania relacji kontraktowej wydaje się wspólnym elementem wniosku i szeroko dyskutowanej propozycji przewodniczącego KNF prof. Jastrzębskiego, co się tyczy przewalutowania kredytów frankowych na złotówki i także utrzymania węzła kontraktowego. Swoją drogą analiza interakcji pomiędzy kompleksową i wewnętrznie spójną propozycją prof. Jastrzębskiego i wnioskiem prof. Manowskiej zasługuje na odrębną analizę.

Systemowa ochrona

Sankcja nieważności, czy precyzyjnie sankcja braku związania treścią wzorca, która prowadzi do braku możliwości wykonania umowy, powinna być rozważana jako ultima ratio również przez pryzmat zasady proporcjonalności, równości wobec prawa (pamiętajmy o tych, którzy od samego początku zaciągali dług w złotych) oraz zasady pacta sunt servanda. To wszystko składa się na systemową ochronę konsumenta na gruncie dyrektywy 93/13.

We wniosku szeroko prezentowane są między innymi argumenty dotyczące zastępowania niedozwolonego postanowienia kursowego szczegółowym przepisem dyspozytywnym, lecz nie została wyartykułowana kwestia, według jakiego stanu prawnego sąd dokonuje oceny możliwości dalszego obowiązywania umowy pozbawionej klauzul kursowych. Zagadnienie to nie zostało rozstrzygnięte zarówno w orzecznictwie SN, jak i TSUE. Jedno z największych ryzyk to sformułowanie tez, które rozminą się ze znanymi już (licznymi) wypowiedziami, traktatowo umocowanej dyrektywy 93/13, sądu europejskiego, czyli TSUE.

Przesądzenie przez Sąd Najwyższy, iż oceny możliwości dalszego wykonania umowy dokonuje się nie na moment jej zawarcia, ale na moment orzekania (czy zaistnienia sporu), otwiera możliwość wykonania umowy zarówno kredytu indeksowanego, jak i denominowanego, na podstawie obowiązujących obecnie przepisów prawa bankowego (por. art. 69 ust. 3 prawa bankowego) umożliwiającego spłatę kredytu walutowego w walucie obcej, bez konieczności uzupełniania tejże umowy klauzulą kontraktową.

Zupełnie fundamentalnym jest też pytanie z wniosku o skutek abuzywności normy kursowej. Po wielu latach batalii prawnych sądy powszechne często nadal nie widzą różnicy pomiędzy klauzulami ryzyka walutowego (indeksacyjnymi) i klauzulami spreadu walutowego (kursowymi). Tymczasem uznanie, że klauzula indeksacyjna (określająca główne świadczenie stron) jest sformułowana w sposób jednoznaczny, powoduje, że skutek abuzywności może być rozważany wyłącznie „wąsko”, czyli w zakresie klauzuli kursowej, a to nie powinno prowadzić do ekonomicznie heretyckiej tezy o tzw. odfrankowaniu umowy kredytu, jako skutku abuzywności.

Ostatnie wypowiedzi prezesa NBP prof. Glapińskiego o tzw. złotym na LIBOR też akcentują, że tzw. odfrankowanie umowy prowadzi do stosowania do pieniądza krajowego stóp procentowych ustalonych przez bank centralny w Szwajcarii (co stawia na głowie system bankowy, a przy okazji narusza prawo unijne – patrz rozporządzenie BMR).

We wniosku rozważany jest też problem wzajemnych rozliczeń stron, gdyby jednak musiało dojść do unieważnienia umowy kredytowej. Prezentowana jest między innymi w tym miejscu tzw. teoria salda, która z perspektywy zasady efektywności stosowania prawa jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż teoria dwóch kondykcji, która nie kończy sporu pomiędzy bankiem a klientem. Innymi słowy wydaje się być racjonalniejszą prakseologicznie i chroniącą przed niesprawiedliwymi rozstrzygnięciami bazującymi na różnych terminach przedawnienia roszczeń.

Wzajemne rozliczenia

Pierwsza prezes SN wyraźne zauważa problem prawny wzajemnych rozliczeń stron po upadku umowy, nie z perspektywy konsumenta, ale też z perspektywy banku. W przypadku nieważności umowy konsument mierzy się z jej konsekwencjami, tj. z natychmiastową wymagalnością bezumownych świadczeń stron (wypłacony kredyt i spłacane raty) oraz towarzyszącymi im roszczeniami o zwrot korzyści osiągniętej przez kredytobiorców z tytułu bezumownego korzystania z udostępnionej kwoty kredytu (kapitału) i korzyści osiągniętej przez bank z tytułu spłacanych bezumownie rat kredytowych (czego dotyczy pytanie szóste wniosku). Przywołajmy też wypowiedź prof. Glapińskiego: „Użytkowanie kapitału wiąże się z wynagrodzeniem – zawsze tak było, jest i będzie.

W przypadku wieloletnich kredytów zwrot nominalnej części kapitału oznaczałby, że kredytobiorca oddaje realnie znacznie mniej, niż otrzymał, a bank musiał te kredyty finansować. Jest tylko kwestia wysokości wynagrodzenia z tego tytułu”.

Mnogość wyroków krajowych i europejskich związanych z kredytami frankowymi bardzo utrudnia holistyczne analizy i pewnie z tego powodu niezbyt często nawiązuje się do relatywnie niedawnego rozstrzygnięcia TSUE z 25 listopada 2020 r. (sprawa C-269/19). Trybunał odpowiadał na pytanie sądu rumuńskiego (chodziło o konsekwencje stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunków umownych określających zasady zmiany oprocentowania kredytu) i przypomina po raz kolejny (motyw 33), iż dyrektywa 93/13 zmierza do zastąpienia ustanowionej w umowie równowagi formalnej między prawami i obowiązkami stron równowagą rzeczywistą, pozwalającą na przywrócenie równości tych stron, bez konieczności unieważnienia wszystkich umów zawierających nieuczciwe warunki.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]